Materiaalit

Kaikki materiaalit

Oppimateriaali vaikuttamisesta nettikeskusteluihin

Uusi oppimateriaali kutsuu pohtimaan, miten nuoret voivat vaikuttaa nettikeskusteluihin. Kenen ääni kuuluu verkossa? Miksi on tärkeää osallistua ja kuunnella muita? Miten voi rakentaa parempaa, toisia kunnioittavaa verkon keskustelukulttuuria? Oppimateriaali on suunnattu 13–19-vuotiaille nuorille. Se koostuu kymmenestä toiminnallisesta ja innostavasta tehtävästä, jotka vahvistavat nuorten vuorovaikutus-, myötätunto- ja vaikuttamisosaamista. Tehtävissä mm. tuotetaan meemejä, vieraillaan netin keskustelufoorumeilla analysoimassa keskustelijatyyppejä sekä tutustutaan ugandalaisen ja suomalaisen nuoren aktivistin työhön ja ajatuksiin.

Oppimateriaali vaikuttamisesta nettikeskusteluihin (pdf)

Turvallinen alku elämälle: Oppimateriaali seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista

Virtuaalinen valokuvanäyttely "Turvallinen alku elämälle" ja siihen liittyvä monipuolinen oppimateriaali kutsuvat pohtimaan tasa-arvon, terveyden ja ihmisoikeuksien yhteyttä. Oppimateriaalista löytyy 12 monipuolista tehtävää, joista voit rakentaa omalle ryhmällesi sopivan kokonaisuuden. Materiaali on suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle.

Oppimateriaali on tehty kansainväliseksi tyttöjen päiväksi, jota juhlitaan vuosittain 11. lokakuuta. Vuoden 2021 tyttöjen päivänä Plan haluaa nostaa esiin tiedon merkityksen tasa-arvon ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseen. Teema on ajankohtainen myös muulloin ja linkittyy vahvasti opetussuunnitelmien tavoitteisiin.

Astu virtuaaliseen valokuvanäyttelyyn tästä
Turvallinen alku elämälle -oppimateriaali (pdf)

Nuorten timantti -oppimateriaali vaikuttamisesta

"Nuorten timantti – timanttista tulevaisuutta rakentamassa" on erityisesti yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnattu, innostava oppimateriaali vaikuttamisesta. Oppimateriaalin tavoitteena on syventää oppilaiden ymmärrystä vaikuttamismahdollisuuksistaan ja roolistaan yhteiskunnassa. Oppimateriaali koostuu viidestä tehtävästä, jotka voidaan toteuttaa myös osana etäopetusta. Tehtävät tukevat laaja-alaisten osaamisen tavoitteiden toteutumista ja sopivat siksi useiden oppiaineiden opetukseen ja osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Nuorten timantti -oppimateriaali (pdf)

Asennetta vapaaehtoisuuteen -opintokokonaisuus

Asennetta vapaaehtoisuuteen -opas antaa käytännön eväitä nuorten osallisuuden vahvistamiseen vapaaehtoisuuden kautta. Oppaassa on paljon toimiviksi todettuja harjoitteita, joista voit valita ryhmällesi sopivat. Opintokokonaisuus koostuu kolmesta osasta:

1) Tiedon ja ymmärryksen vahvistaminen vapaaehtoistoiminnan eri muodoista sekä niiden merkityksestä paikallisten ja globaalien haasteiden ratkaisussa
2) Vapaaehtoistoiminnan kokeilut ja projektityöskentely
3) Opitun reflektoiminen yhdessä

Opintokokonaisuus soveltuu peruskoulun ylimmille luokille, kymppiluokille, lukioon valmistaville luokille ja lukioon. Se sopii hyvin monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi.

Asennetta vapaaehtoisuuteen -opas (pdf)

Ilmastopeli

Plan Suomen STOP! Ilmastopeli on yläkoulun ja toisen asteen opiskelijaryhmille suunnattu oppimispeli, joka havainnollistaa paitsi ilmastonmuutosta myös vaurauden ja vaikutusmahdollisuuksien epätasaista jakautumista maailmassa. Lautapeli on alusta asti suunniteltu tukemaan ilmiöpohjaista oppimista ja soveltumaan jatkotyöskentelyn aiheeksi useamman aineen tunneille.

Tässä pelissä itse nuoret ovat muutoksentekijöitä ja pääsevät päättämään suurista valinnoista, joiden seuraukset tuntuvat niin vauraassa Suomessa, väkirikkaassa Nigeriassa kuin laajassa ja vuoristoisessa Perussakin.

Pelaajamäärä on 9–27 henkilöä. Peli vaatii kohtuullista suomen kielen taitoa sekä pöytätilaa, jonka ääreen pelaajat voivat yhdessä kokoontua. Yhden pelisession kesto on noin 75 minuuttia.

Lue lisää ja tilaa peli
Pelin ohjeet

Luontoliikunta yhdistää – vinkkejä luontokotoutumiseen

Luontoliikunta yhdistää -opas esittelee konkreettisia luontolähtöisiä menetelmiä, jotka sopivat niin monikulttuurisille ryhmille kuin ihan kaikille muillekin. Retket ja harjoitteet vastaavat opetussuunnitelmien tavoitteisiin ja tuovat uutta muun muassa biologian, suomen kielen, ympäristöopin ja liikunnan tunneille. Osa harjoitteista on tarkoitettu alakouluikäisille, osa yläkouluikäisille nuorille tai aikuisille.

Opas on julkaistu osana Opetushallituksen rahoittamaa Luontoliikunta yhdistää -hanketta. Hanke on innostanut maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria sekä heidän perheitään liikkumaan ja toimimaan luonnossa yhdessä.

Luontoliikunta yhdistää -opas (pdf)

Maailman ympäri -peli

Suosittu Maailman ympäri -verkkopeli käsittelee lapsen oikeuksia ja globaaleja kehityskysymyksiä sekä lasten arkea eri puolilla maailmaa. Peli tutustuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja haastaa pohtimaan globaaleja syy-seuraussuhteita ja toteuttaa näin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Verkkopeli sopii alakouluun.

Lapsen oikeuksien kymppi -opetusmateriaali tarjoaa hyviä vinkkejä siihen, miten Maailman ympäri -pelin teemojen käsittelyä voi jatkaa luokan kanssa.

Maailman ympäri -peli
Lapsen oikeuksien kymppi -kirja (pdf)

Totta vai valetta?

Tyttöjen päivän teemana vuonna 2020 on verkkoviha ja -häirintä. Mediakasvatusaineisto nostaa esiin verkkohäirinnän ja valeuutisten teemoja.

Kahden 45 minuutin mittaisen oppitunnin kokonaisuus soveltuu yläkouluille.

Totta vai valetta?

Lapsen oikeuksien kymppi -opetuskokonaisuus

Lapsen oikeuksien kymppi on kymmenen kaksoistunnin mittainen opetuskokonaisuus, jonka avulla voi käsitellä oppilaiden kanssa lapsen oikeuksia ja kestävää kehitystä monipuolisesti ja toiminnallisesti. Opetuskokonaisuus on suunnattu alakoulun 4.–6.-luokkalaisille. Opetuskokonaisuuden sisällöt ja työtavat on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet huomioiden. Eri oppiaineita integroivana kokonaisuutena Lapsen oikeuksien kymppi soveltuu erinomaisesti monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Lapsen oikeuksien kymppi on uudistettu täysin vuonna 2020.

Tutustu opetuskokonaisuuteen
Lapsen oikeuksien kymppi -kirja (pdf)

Toivoa etsimässä

Valokuvanäyttely kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksista tyttöjen elämään Kambodžassa. Tytöt kohtaavat ilmastonmuutoksen vuoksi erityisiä vaikeuksia, sillä heidän asemansa on valmiiksi huonoin. Tyttöjen on usein kannettava vastuu vedenhausta, ruuanlaitosta ja pikkusisarusten hoitamisesta kuivuuden ja myrskyjen keskellä. Näyttely koostuu 16 taulusta (65x44cm), aloitustaulusta (43x43cm) sekä tekstitauluista (n. 30x30cm). Näyttelyyn liittyy monipuolinen oppimateriaali, joka soveltuu yläkouluun ja toiselle asteelle ja jonka avulla voi syventää ymmärrystä näyttelyn teemoista. Valokuvanäyttelyä voi käsitellä ja oppimateriaalia soveltaa useissa oppiaineissa, ja sen voi yhdistää monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Voit tilata näyttelyn sähköpostitse osoitteesta kotimaa(at)plan.fi.

Toivoa etsimässä -oppimateriaali (pdf)

Tuntisuunnitelmia etäopetukseen

Tässä kättä pitempää opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiseen globaalikasvatukseen koronakevään poikkeusoloissa! Globaalikoulu on tuottanut opettajien toiveesta viisi valmista tuntisuunnitelmaa yläkoulujen etäopetukseen. Ohjeistukset on kirjoitettu niin, että oppilas voi työskennellä niiden pohjalta itsenäisesti. Tunnit käsittelevät lapsen oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Joukossa on yhden tunnin (45 min) ja tuplatunnin (90 min) pituisia kokonaisuuksia. Jokaisessa tuntisuunnitelmassa on kerrottu, mihin oppiaineisiin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin se linkittyy.

Tuntisuunnitelmia yläkoulujen etäopetukseen

Tytöt ja ilmasto -materiaali

Tytöt ja ilmasto -opetusmateriaalipaketin avulla voi käsitellä monipuolisesti tyttöjen oikeuksia ja ilmastonmuutosta. Materiaaliin kuuluu taustatietoa aiheesta, lukuvinkkejä ja oppimispeli. Tavoitteena on syventää ymmärrystä lapsen oikeuksista, tasa-arvosta ja ilmastonmuutoksesta sekä hahmottaa tyttöjen oikeuksien ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä. Materiaali sopii erityisesti maantiedon, uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin ja terveystiedon opetukseen.

Lukuvinkit on jaoteltu ikätason mukaisesti: vinkkejä on alakoulun 1.–3. luokille ja 4.–6. luokille, yläkouluun ja toiselle asteelle. Taustatieto ja oppimispeli on tarkoitettu yläkouluun ja toiselle asteelle. Oppimispelin avulla voit testata tietosi. Peli antaa välitöntä palautetta osaamistasostasi ja mahdollisuuden ratkaista tehtäviä erilaisten vihjeiden avulla.

Tytöt ja ilmasto -oppimispeli
Taustatietoa: Ilmastonmuutos heikentää tyttöjen oikeuksia (pdf)
Lukuvinkkejä tytöt ja ilmasto -teemasta

Nyt kuuntele mua!

Nyt kuuntele mua! on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistu kappale. Kappaleen on säveltänyt Kengurumeningistä tuttu Klaus Tuominen ja tanssikoreografian on tehnyt Marko Keränen. Hyvän mielen musiikkivideolla tanssitaan, lauletaan ja juhlitaan sitä, että lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Sopii varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen.

Nyt kuuntele mua! -nuotit (pdf)

Sanoista tehty -opetusmateriaali tasa-arvon ja sukupuolistereotypioiden käsittelyyn

Lapsille opetetaan syntymästä lähtien sukupuoleen perustuvia asenteita, normeja ja odotuksia, jotka koskevat heidän käyttäytymistään, arvojaan ja rooliaan. Nämä rajoittavat kaikkia sukupuolia, mutta todisteiden valossa sukupuolinormit vaikuttavat erityisen paljon tyttöjen toimintaan, tuleviin mahdollisuuksiin ja siihen, mitä he odottavat tulevaisuudelta.

Sanoista tehty -opetusmateriaali tekee näkyviksi näitä normeja. Materiaaliin kuuluu kolme kaksoistunnin mittaista tehtäväkokonaisuutta, joiden avulla voidaan käsitellä ja purkaa sukupuoleen liittyviä stereotypioita sekä käsitellä tasa-arvoa ja digitalisaation vaikutuksia naisten ja tyttöjen arkeen ympäri maailman. Osassa tehtävistä hyödynnetään Sheboard-näppäimistösovellusta, joka on kehitetty herättämään pohdintaa siitä, miten puhumme tytöille ja tytöistä. Materiaalia voi käyttää opetuksessa myös ilman sovellusta. Siinä tapauksessa kannattaa katsoa oheinen lyhyt video, jossa kerrotaan, mikä Sheboard-sovelluksen idea on.

Opetusmateriaali on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Miten Sheboard toimii -video (YouTube)
Sanoista tehty -opetusmateriaali
Raised by Words Educational Toolkit
Ohjeet Sheboard-sovelluksen lataamiseen ja käyttöön

Tuntisuunnitelmat tyttöjen oikeuksista

Opetusmateriaali sisältää valmiit 75–90 min tuntisuunnitelmat tyttöjen oikeuksista alakouluun ja yläkouluun/toiselle asteelle. Tavoitteena on tutustua lapsen oikeuksien sopimukseen erityisesti tyttöjen oikeuksien näkökulmasta ja pohtia tasa-arvokysymyksiä Suomessa ja maailmalla. Kummallekin ikäryhmälle on 10 harjoitusta, joista voi rakentaa haluamansa kokonaisuuden. Materiaalia voi käyttää esimerkiksi kansainvälisen tyttöjen päivän (11.10.) alla, mutta teema on ajankohtainen milloin tahansa ja linkittyy vahvasti opetussuunnitelmien tavoitteisiin.

Tuntisuunnitelmat (pdf)

Unelma tulevaisuudesta

Valokuvanäyttelyssä Syyrian sisällissotaa Jordaniaan paenneet tytöt ja naiset kertovat tärkeimmistä unelmistaan. Haaveet ja paremman tulevaisuuden tavoittelu auttavat heitä jaksamaan epävarmuutta ja arkipäivän vaikeuksia. Näyttelyyn kuuluu oheinen yläkouluille ja toiselle asteelle tarkoitettu tehtävämateriaali. Tehtävissä tavoitteena on ymmärtää, että lapsilla kaikkialla on samankaltaisia unelmia mutta erilaiset mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan sekä tiedostaa, millaisia vaikutuksia konflikteilla ja pakolaisuudella on lapsen oikeuksien toteutumiselle. Näyttely koostuu 14 taulusta. Se on saatavilla pienenä (580x470mm) ja suurena (1118x453mm) versiona. Voit tilata näyttelyn sähköpostitse osoitteesta kotimaa(at)plan.fi.

Unelma tulevaisuudesta -oppimateriaali (pdf)

Lapsen oikeudet todeksi

Lapsen oikeuksista kertovan valokuvanäyttelyn kuvat liittyvät Planin työhön Guatemalassa, Intiassa, Ugandassa ja Jordaniassa. Näyttely koostuu 16 taulusta (559x453mm), ja sen tekstitys on suomeksi ja englanniksi. Näyttelyyn liittyy tehtävämateriaali, jossa on erikseen harjoituksia alakouluun sekä yläkouluun ja toiselle asteelle. Tehtävien tavoitteena on lisätä tietoa yleisesti lapsen oikeuksista ja lapsen oikeuksien sopimuksesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa niihin itse. Voit tilata näyttelyn sähköpostitse osoitteesta kotimaa(at)plan.fi.

Näyttelyyn liittyvä tehtävämateriaali (pdf)

Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta

Kirja sisältää media-, taide- ja museoalan asiantuntijoiden artikkeleita lasten oikeuksista ja visuaalisesta kuvanlukutaidosta, media- ja taidekuvia sekä 16 kuviin liittyvää tehtävää. Tavoitteena on lisätä lasten kriittistä kuvanlukutaitoa, tietoisuutta lapsen oikeuksista ja ymmärrystä maailmasta kuvien kautta. Kirja on suunnattu erityisesti alakoulujen opettajille ja museopedagogeille.

Kuvien tarinat -julkaisu (pdf)

Osallistava koulu, aktiivinen maailmankansalaisuus

Artikkelikokoelma etsii vastauksia osallisuuden ja maailmankansalaisuuden kysymyksiin sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. Mitä oppilaiden osallisuus koulutyössä merkitsee? Miten osallisuutta opitaan? Miten kehittyy maailmankansalaisuuteen liittyvä globaalin osallisuuden tunne? Tavoitteena on syventää opettajien ja opettajaksi opiskelevien ymmärrystä osallisuudesta lapsen oikeutena, globaalikasvatuksesta ja osallisuuden globaalista ulottuvuudesta.

Tutustu julkaisuun (pdf)

Sisällissota-opetusmateriaali

Sisällissota-opetusmateriaali on tuotettu Turun museokeskuksen ja Plan International Suomen yhteistyönä osaksi Wäinö Aaltosen museossa lokakuussa 2018 avautunutta Sisällissota-näyttelyä, mutta sitä voi hyödyntää opetuksessa myös näyttelyn ulkopuolella. Osa tehtävistä liittyy suoraan näyttelyn teoksiin, osa on yleisluontoisia. Opetusmateriaalin tavoitteena on avata monimutkaisia kriisitilanteita erityisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta ja haastaa pohtimaan, kuinka kriiseistä kerrotaan, kuka niistä kertoo ja miten kriisit vaikuttavat lapsen oikeuksien toteutumiseen. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti yläkoulujen ja toisen asteen opettajille ja oppilaille.

Tutustu materiaaliin

Viisi vihapuhetarinaa

Milloin sanat muuttuvat vihapuheeksi? Viisi itse vihapuhetta kohdannutta suomalaista kertoo oman tarinansa videolla. Vihapuhevideoita voi käyttää yhdessä Vihapuheesta dialogiin -opetusmateriaalin kanssa havainnollistamaan, mitä vihapuhe on, minkälaiset ihmiset sitä voivat kohdata ja mitä se aiheuttaa vihapuhetta kohdanneelle ihmiselle. Videoihin liittyy reflektioharjoitus, jonka voi tehdä ryhmän kanssa. Videot sopivat yläkouluun ja toiselle asteelle.

Vihapuheesta dialogiin -videot (YouTube)
Videoihin liittyvät reflektiokysymykset (pdf)

Minneskoj – Memoryspel om barnets rättigheter

Minneskoj är ett memoryspel för 6-10 åringar. Genom att spela lär sig spelarna om grundfrågorna i barnets rättigheter – rätt till hälsa, utbildning, namn, lek, bra levnadstandard – på ett levande sått genom bilder och dikter.
I spelet försöker man precis samma sätt som i vanliga memoryspel få par, men paren kompletterar varandra på ett skojigt sätt: bilderna är lite annorlunda coh rimmen fortsätter från ett kort tlll ett annat. Kortleken innehåller två olika spelregler: de första är framför allt för barn som just kommit upp i skolålder, och de andra för lite äldre. Spelet passar även för barn i förskoleåldern. Minneskoj-spelet går att beställas helt gratis från kotimaa @ plan.fi

Verkstad: Världen – klubbledarens handbok om barnets rättigheter

Verkstad: Världen – klubbledarens handbok om barnets rättigheter riktar sig till ledare och lärare för klubbverksamhet i årskurserna 5–6. Metodhandboken koncentrerar sig på social klubbverksamhet. Bokens centrala teman är barnets rättigheter, att påverka gemensamma saker samt att bekanta sig med frågor som rör den globala världen. Handboken kan anpassas och användas i barngrupper med blandade åldrar.

Ladda ner handboken

Från hatretorik till dialog – undervisningsmaterial för lektioner som handlar hatretorik

Undervisningsmaterialet Från hatretorik till dialog är riktat till pedagoger som arbetar med unga, särskilt på högre stadiet och i gymnasium eller på andra stadiets läroinrättningar. Materialet innehåller metoder som lämpar sig till att diskutera och arbeta med hatretoriktemat med de unga.

Ladda ner materialet

Vihapuheesta dialogiin -koulutusmateriaali

Vihapuheesta dialogiin -koulutusmateriaali tarjoaa tietoa ajankohtaisesta ongelmasta: vihapuheesta. Mitä on vihapuhe tai vihainen puhe? Miksi vihapuhe uhkaa sananvapautta? Materiaali sisältää toiminnallisia, osallistavia menetelmiä, joiden avulla vihapuhetta voi käsitellä nuorten kanssa ja kehittää yhdessä ratkaisuja vihapuheeseen. Se on suunnattu ensisijaisesti yläkoulussa ja toisella asteella toimiville kasvattajille. Vihapuhe sopii hyvin monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheeksi. Materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Vihapuheesta dialogiin
Från hatretorik till dialog

Ta din rätt – ett kortspel för att lära känna FN:s Barnkonvention

Ta din rätt är ett kortspel för barn och vuxna. Med spelet lär man sig om FN:s Barnkonvention. Spelet är en vanlig kortlek på 52 kort och 2 jokrar, för att Barnkonventionen har 54 artiklar. Det finns ett kort för varje Barnkonventionens artikel, med information om artikeln. Kortlek kan användas för vilken vanlig kortspel som helst, men med leket kommer också instruktioner till Ta din rätt -spelet, som kan användas att lära mer om Barnkonventionen. Korlek går att beställas gratis från Plan, genom att skicka mejl till kotimaa @ plan.fi.

Uusi kotini -dokumentti

Uusi kotini -dokumentti on vuorovaikutteinen tarina, jossa pääsee vierailemaan maailman suurimpiin kuuluvassa Nyarugusun pakolaisleirissä Tansaniassa. Tarinan toteutuksessa on käytetty virtuaalitodellisuustekniikkaa, 360 asteen videokuvaa ja kuvia. Niiden avulla oppilaat voivat navigoida leirissä käyttämällä oman koulunsa tietotekniikkalaitteita ja asettua leirissä asuvan lapsen asemaan. Oppilaat voivat tutustua leirin jokapäiväiseen elämään ja paikkoihin selostuksen avulla. Kertomus on autenttinen: se koostuu todellisista pakolaislasten kertomuksista. Dokumentti soveltuu yläkouluun ja opettajan harkinnan mukaan alakoulun ylimmille luokille.

Uusi kotini -dokumentti
Taustatietoa opettajalle (pdf)

Matkalla: Ideoita ja vinkkejä maahanmuuttajataustaisten nuorten toimintaan

Plan International Suomi on tehnyt maahanmuuttajanuorten parissa työtä vuodesta 2010 saakka. Oppaassa esitellään Planin Matkalla-hankkeen työkaluja. Siinä keskitytään erityisesti maahanmuuttajanuorten kohtaamiin haasteisiin ja monikulttuurisessa vertaistoiminnassa hyödynnettäviin menetelmiin. Oppaasta löytyy konkreettisia vinkkejä ja harjoitteita oman identiteetin etsintään, tulevaisuuden ja opintopolkujen hahmottamiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen sekä vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien etsimiseen. Teemat koskettavat kaikkia nuoria, joten harjoitteita voi käyttää soveltaen myös muiden kuin maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenneltäessä.

Matkalla-opas

Maailmanpaja – Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista

Maailmanpaja-opas on suunnattu alakoulujen (5.–6.-luokkalaisten) kerhotoiminnan ohjaajille ja opettajille. Menetelmäopas keskittyy yhteiskunnalliseen kerhotoimintaan. Keskeisiä teemoja ovat lapsen oikeudet, yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja globaalin maailman kysymyksiin tutustuminen. Oppaassa on kolme eri mittaista kerhokokonaisuutta (4, 6 tai 8 kerhokertaa), joissa lapsen oikeuksiin liittyviä teemoja käsitellään erityisesti mediakasvatuksen keinoin. Toteutettu yhteistyössä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa.

Maailmanpaja-opas (pdf)

Lapset kriisien kuvissa -media- ja taidekasvatusopas

Oppaan tavoitteena on lisätä tietämystä lapsen oikeuksista ja kehitysmaiden lasten asemasta kriiseissä sekä kehittää nuorten media- ja kuvanlukutaitoja. Median ja taiteen kuvat kriiseissä elävistä lapsista kertovat heidän elämästään ja oikeuksistaan, mutta avaavat silmiä ihmisoikeuksille myös laajemmin. Erityisesti toisen asteen opettajille, museopedagogeille sekä muille nuorten parissa työskenteleville suunnattu julkaisu koostuu asiantuntijoiden artikkeleista, taiteen ja median kuvista sekä kattavasta tehtäväosiosta. Tehtävät soveltuvat muun muassa useiden eri aineiden opetukseen, museotyöskentelyyn, erilaisiin työpajoihin ja nuorisotyöhön.

Lapset kriisien kuvissa -opas (pdf)

Muistiepeli

Muistiepeli on 6–10-vuotiaille suunnattu muistipeli, jossa lapsen oikeuksien peruskysymykset tulevat elävästi esille kuvien ja lorujen kautta. Lasten piirrokset kuvittavat lapsen oikeuksien sopimuksen artikloita. Ladattavassa tiedostossa kortit ovat A5-kokoa, ja tulostamisen helpottamiseksi kaksi korttia on sijoitettu A4-kokoiselle paperiarkille.

Muistiepeli (pdf)

Kaiken maailman leikit -ideapakka

Globaalien pihaleikkien ideapakasta löytyy monenlaisia leikkejä eri puolilta maailmaa. Ideapakka avaa uusia näkökulmia muihin maihin ja kulttuureihin hauskan tekemisen kautta. Se sopii varhaiskasvatukseen ja alakouluun ja on oivallinen esimerkiksi välituntileikkeihin. Ideapakka on rekisteröity tavaramerkki.

Lataa ideapakka

Meeri Koutaniemi: Vapaita unelmia

Valokuvanäyttely kertoo orjatyöstä vapautuneiden nepalilaistyttöjen tarinan. Tytöt kuuluvat etniseen tharu-vähemmistöön, jossa perheet ovat perinteisesti myyneet tyttäriään vauraisiin perheisiin kotiorjiksi, niin kutsutuiksi kamalareiksi. Kamalari-orjien määrä on vähentynyt roimasti viime vuosina Planin ja muiden järjestöjen sekä Nepalin hallituksen työn ansiosta. Kuvat on ottanut palkittu valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Näyttely koostuu 17 taulusta, jotka ovat kahta kokoa (7 kpl 600x335mm ja 10kpl 335x335mm). Voit tilata näyttelyn sähköpostitse osoitteesta kotimaa(at)plan.fi. Huomaathan, että näyttely ei sovi alakouluikäisille aiheen rankkuuden vuoksi.

Lapsella on oikeus

Tämä video on helppo tapa kertoa tai kerrata, mistä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on kyse. Voit antaa oppilaille tehtäväksi kirjoittaa videon katsomisen aikana muistiin ne lapsen oikeudet, jotka videolla mainitaan. Voitte myös keskustella videon jälkeen siitä, mihin lapsen oikeuksien sopimusta tarvitaan. Video sopii ala- ja yläkouluun.