Barnens rättigheter x 10

Barnets rättigheter x 10 är en undervisningshelhet bestående av tio dubbellektioner, genom vilken man tillsammans med eleverna kan prata om barnets rättigheter och hållbar utveckling på ett mångsidigt och aktivitetsbaserat sätt. Undervisningshelheten riktar sig till årskurserna 4–6 på lågstadiet. Undervisningshelhetens innehåll och arbetsmetoder är planerade med hänsyn till läroplanerna för den grundläggande utbildningen. I egenskap av en helhet som integrerar olika läroämnen lämpar sig Barnets rättigheter x 10 utmärkt som ämnesövergripande undervisningshelhet.

Barnets rättigheter x 10 förnyades helt år 2020, och i början av 2021 kom en svensk översättning av den nya boken. Den nya boken är ännu starkare förankrad i den nuvarande läroplanen för grundskolan och i målen för hållbar utveckling. Den ledande tanken i den nya Barnets rättigheter x 10-boken är att studera globala frågor ur barnens eget perspektiv och utifrån deras upplevelsevärld, samt att stöda ett ansvarsfullt världsmedborgarskap bland dem. Syftet är att uppmuntra eleverna att vara aktiva och hjälpa dem att förstå sambanden mellan det lokala och det globala.

Med bokens hjälp kan du enkelt leda undervisningshelheten i din egen klass. Vi önskar er givande stunder med Barnets rättigheter x 10!

Lasten oikeuksien lähettiläs pitämässä tuntia.

”Fantastiskt väl förverkligad helhet, och eleverna var nöjda. Metoderna var engagerande och mångsidiga.”

Lärarens feedback

”Jag har använt [boken Barnets rättigheter x 10] hela hösten. Jag har varit väldigt nöjd. Materialet har fungerat bra också för att där funnits tillräckligt med idéer för en dubbellektion, och det har varit lätt att anpassa enligt åldersgruppen. Materialet som hör till har varit speciellt bra.”

Lärarens feedback

Under den första lektionen inom Barnets rättigheter x 10 förbinder man sig till principerna för trygga rum, så att barnets rättigheter tillgodoses så väl som möjligt även för barnen som lär sig om barnets rättigheter. Man introducerar diskussionen om rättigheter genom att fundera på vad barn behöver och på skillnaden mellan behov och önskemål. Därefter bekantar man sig med barnkonventionen. Till slut bekantar sig eleverna parvis närmare med en artikel i konventionen med hjälp av en tankekarta, och berättar om rättigheten för de övriga.


Materiaalit:
Anvisningarna för trygga rum
Rättighetskort
Hjälpfrågor

Under den andra lektionen bekantar vi oss med målen för hållbar utveckling genom en video och en frågesport. Sedan diskuterar vi på vilka sätt målen är viktiga för jordklotet, mänskligheten och eleven själv. Genom att studera bilderna och lära sig tillsammans utökar man förståelsen för vad som ingår i målen för hållbar utveckling samt hur barnets rättigheter och målen för hållbar utveckling hänger ihop. Till slut illustrerar man visuellt hur man själv kan försvara hållbar utveckling.


Materiaalit:
Frågesportsfrågor
Symboler för målen för hållbar utveckling
Anvisningar för uppgiften till eleverna
Sammanfattning av barnkonventionen
Fotografier
Utrikesministeriets affischer om hållbar utveckling

Den tredje dubbellektionen inom Barnets rättigheter x 10 fokuserar särskilt på flickornas rättigheter. Under lektionen reflekterar eleverna över förväntningar relaterade till kön och bekantar sig med deras effekter. Under lektionen används metoder för mediefostran, och man närmar sig temat jämställdhet mellan könen med hjälp av fotografier och videor. Som avslutning på lektionen gör eleverna egna vloggar där de reflekterar över hur de kan verka för jämställdhet.


Materiaalit:
Fotografier
Symboler för målen för hållbar utveckling
Sammanfattning av barnkonventionen

Den fjärde dubbellektionen inleds med en åsiktslinje som introducerar temat. Därefter åskådliggör man smittspridning genom en lek och lär sig om hur hälsan främjas och upprätthålls i välfärdssamhället. Under lektionen diskuterar man också vattnets betydelse både lokalt och globalt, bekantar sig med begreppet vattenfotavtryck och motiverar till hållbar användning av vatten.


Materiaalit:
Berättelsen om Ludivina
Lista över vattenförbrukning
Varukort

Under sen sjätte lektionen funderar man på utbildningens betydelse både för egen del och globalt. Man börjar med att titta på några bilder som introducerar ämnet. Sedan kartlägger man vilka kunskaper och färdigheter eleverna har och hur de har utvecklats. Eleverna funderar över utbildningens betydelse för uppnåendet av deras egna drömyrken och letar efter orsaker till att alla barn i världen inte får gå i skola. Till slut undersöker man genom en tvärt emot-övning hur en bra skola ser ut.


Materiaalit:
Fotografi
Hjälpfrågor

Under den sjätte lektionen behandlas barnarbete på ett mångsidigt sätt. Först bekantar man sig med ämnet genom konst- och mediefostran och jämför arbetande barns situation i Finland i slutet av 1800-talet och i 2000-talets Ghana. Sedan provar man på de arbetande barnens situation genom en simuleringsövning, funderar på hurdant arbete som lämpar sig för barn och bekantar sig med begreppen barnarbete och utnyttjande av barnarbetskraft. Därefter gestaltar man förhållandena mellan orsak och verkan i fråga om barnarbete med hjälp av en tankekarta och funderar på möjliga lösningar. Till slut får alla elever fundera på vilka hemsysslor som lämpar sig för dem själva.


Materiaalit:
Bilder
Esko Valtaojas kolumn
Dian om tre olika typer av barnarbete
Mall för tankekarta om barnarbete
Tabell över ord som ska placeras i tankekartan

Temat för den sjunde dubbellektionen är hem, och vi funderar över hur ett bra hem ser ut. Därefter diskuterar vi egna upplevelser av att flytta och inser att människor kan flytta av många olika skäl. Sedan lär vi oss om flyktingskap och bekantar oss med vardagen för ett barn i ett flyktingläger genom en VR360°-dokumentär. Till slut funderar vi på hur man bäst kan välkomna en ny kompis till skolan.


Materiaalit:
Where Children Sleep-fotografier
Världskarta
Berättelsen om Eric

Den åttonde dubbellektionen i Barnets rättigheter x 10 handlar om globalt ansvar. Man börjar med att åskådliggöra betydelsen av samarbete genom en övning. Sedan funderar man över stereotypier med hjälp av en övning som utvecklar den kritiska medieläskunnigheten. Man bekantar sig med fakta om den globala utvecklingen genom en frågesport och förstår att situationen i fråga om barnets rättigheter har förbättrats på många sätt under de senaste decennierna. Därefter reflekterar man över ansvarsfull affärsverksamhet och planerar gruppvis egna företag som förbättrar världen och samtidigt gör business.


Materiaalit:
Diaserie
Världskarta
Frågesport som diaserie
Karta över t-tröjans resa
Anvisningarna för övningen

Den nionde lektionen handlar om klimatförändringens effekter på barnets rättigheter. I början av lektionen bekantar man sig med hjälp av en fantasilek med förändringar i livsmiljön på grund av klimatkrisen och med klimatflyktingskap. Därefter tar man upp klimatförändringens orsaker och följder samt funderar på hur individens val påverkar klimatet. Genom diamantövningen reflekterar man över hur man själv som aktiv medborgare kan påverka barnens rättigheter och klimatet. Som avslutning på lektionen behandlar man de känslor som klimatkrisen väcker med hjälp av en åsiktslinje.


Materiaalit:
Diaserie om klimatkrisen
Diamankort

Under den sista lektionen av Barnets rättigheter x 10 repeterar man innehållet i de tidigare lektionerna och förstår hur barnets rättigheter och hållbar utveckling syns i allas vår vardag. Först presenteras exempel på hur barn och unga runt om i världen verkar för hållbar utveckling. Sedan får eleverna planera och förverkliga en by för barnets rättigheter. Syftet är att repetera och ta till sig barnets rättigheter och målen för hållbar utveckling samt hjälpa eleverna att se samhället ur många olika perspektiv. Avslutningsvis synliggör man lärandet genom en åsiktslinje.


Materiaalit:
Hjälpfrågor för planeringen av byn
Sammanfattning av barnkonventionen
Symboler för målen för hållbar utveckling

Vissa uppgiftstyper återkommer under lektionerna, för att eleverna ska få öva på att använda metoderna och diskussionerna blir djupare. Dessa metoder är tankekarta, åsiktslinje och VTS, det vill säga Visual Thinking Strategies. Här hittar du detaljerade anvisningar för dem.


Materiaalit:
Vad ser vi när vi tittar på en bild