Erilaisia naisia kaupunkiympäristössä.

Menneet koulutukset

Planin globaalikoulu on toteuttanut pitkäkestoisia opettajankoulutuskokonaisuuksia vuodesta 2019 lähtien. Täydennyskoulutukset ovat käsitelleet kestävän kehityksen ja osallisuuden kysymyksiä eri näkökulmista. Ne on suunnattu peruskoulun ja toisen asteen opetushenkilöstölle ja johdolle. Koulutukset ovat olleet osa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta, ja ne on toteutettu Opetushallituksen rahoituksella.

Yhdessä kohti yhdenvertaista koulua (2022-2023)

Yhdessä kohti yhdenvertaista koulua -koulutuksiin osallistui yhteensä 74 opettajaa ja kasvattajaa pääasiassa perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksista ympäri Suomea. Osallistujat saivat koulutuksissa tietoa ja työkaluja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen koulun toimintakulttuurissa sekä oman työnsä arjessa. Koulutus toteutettiin 3 kertaa (verkkototeutus sekä monimuotokoulutukset Lappeenrannassa ja Tampereella). Lue lisää.

Ratkaisijat – Kestävän kehityksen kasvatuksella aktiivista toimijuutta (2021–22)

Ratkaisijat-koulutukset antoivat 51 kasvattajalle välineitä, vertaistukea ja uutta intoa kestävän kehityksen kasvatukseen ja oppilaiden osallisuuden tukemiseen. Koulutuksessa käsiteltiin koulun roolia kestävän kehityksen edistämisessä, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta, tunnetaitojen merkitystä kestävän kehityksen kasvatuksessa sekä ratkaisukeskeistä ilmastokasvatusta. Toteutimme koulutuksen kolme kertaa verkossa ja kerran Vantaalla. Lue lisää.

Toimii! Kohti kestävää kehitystä ja aktiivista kansalaisuutta (2020)

Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän kehityksen ja osallisuuden kysymyksistä. Koulutuksessa käsitellyt teemat olivat: sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys koulun näkökulmasta, kestävää kehitystä tukeva koulun toimintakulttuuri, lasten ja nuorten osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus, vihapuhe osallisuutta heikentävänä ilmiönä sekä yhdenvertaisuus ja normikriittinen pedagogiikka. Toteutimme koulutuksen kahdesti verkossa ja kerran pääkaupunkiseudulla. Lue lisää.

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa (2019)

Koulutus käsitteli kestävän kehityksen tavoitteita ja kestävää koulukulttuuria, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta, normikriittisyyttä sekä vihapuhetta osallisuutta ja demokratiaa rapauttavana ilmiönä. Koulutuksessa pohdittiin muun muassa, kuinka tehdä koulusta sellainen paikka, jossa jokainen voi saada tietoa, taitoa, innostusta ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseen. Miten puhua vaikeista asioista ja luoda uskoa tulevaan? Kuinka innostaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen? Toteutimme koulutuksen Helsingissä, Tampereella, Turussa ja verkossa. Lue lisää.