Työssämme tapahtuu

08.01.2021

Toimii! Kehittämisprojekteilla kestävää kehitystä kouluun

Syksyn 2020 aikana toteutimme Opetushallituksen tuella kolme Toimii! -koulutuskokonaisuutta. Toimii! -koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän kehityksen ja osallisuuden kysymyksistä. Koulutuksessa käsittelimme:

 • sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä koulun näkökulmasta,
 • kestävää kehitystä tukevaa toimintakulttuuria koulussa,
 • lasten ja nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta,
 • vihapuhetta osallisuutta heikentävänä ilmiönä sekä
 • yhdenvertaisuutta ja normikriittistä pedagogiikkaa.

Koulutus vastasi laajuudeltaan 5 opintopistettä. Siihen kuului omaan työhön liittyvä kehittämisprojekti, jonka myötä osallistujat pääsivät hyödyntämään ja soveltamaan koulutuksessa oppimaansa.

Kolmessa ryhmässä toteutettiin yhteensä 19 kehittämisprojektia. Niistä osa oli kahden opettajan yhteisiä projekteja. Kehittämisprojektit käsittelivät kestävän kehityksen ja osallisuuden kysymyksiä monista eri näkökulmista ja linkittyivät hienosti niihin kysymyksiin, jotka kussakin koulussa ovat ajankohtaisia. Tässä esimerkkejä:

Osana paikallisen lukion opetussuunnitelman valmistelua kaksi lukio-opettajaa suunnitteli kahden opintopisteen laajuisen Think globally -opintojakson, jossa yhdistyy englantia, kuvataidetta ja kestävän kehityksen kasvatusta. Opintojakso toteutuu syksyllä 2021, kun uusi LOPS astuu voimaan.

Kaksi aineenopettajaa selvitti, miten kestävän kehityksen eri osa-alueet toteutuvat opetuksessa heidän yläkoulussaan. He tekivät kyselyn opettajille, kokosivat vastaukset, analysoivat vahvuuksia ja heikkouksia sekä esittelivät kehittämisideansa johtoryhmälle ja kestävän kehityksen tiimille.

Alakoulun opettaja perusti kouluun oppilaiden ympäristöryhmän. Ryhmä kartoitti syksyn aikana muiden oppilaiden toiveita, maalasi seinille kannustavia ja ystävälliseen puheeseen ohjaavia lauseita ja sai hankittua koululle välituntiliikuntavälineitä ja istumatyynyjä viihtyisyyden lisäämiseksi.

Alakoulun apulaisrehtori kehitti osallisuutta tukevaa Aulavahtimestari-toimintaa, jossa yksinäiset oppilaat otetaan mukaan huolehtimaan koulun yhteisten tilojen viihtyisyydestä välitunneilla niin, että heidän pystyvyyden kokemuksensa lisääntyy ja heidän ryhmään kuulumisen kokemuksensa vahvistuu.

Yläkoulun opettaja toteutti jopoluokalle kolmen kaksoistunnin opetuskokonaisuuden vihapuheesta hyödyntäen Vihapuheesta dialogiin -materiaalia sekä UNHCR:n Kovat kertoimet -verkkopeliä ja Ylen verkkotestejä sananvapauden rajoista ja verkkokeskustelusta.

Luokanopettajan projekti oli alakoulun monialainen oppimiskokonaisuus kestävästä tulevaisuudesta. Futures of Education -kokonaisuus herättelee pohtimaan, miten maailma on muuttunut 30 vuodessa, millaiseksi maailma voisi muuttua seuraavien 30 vuoden aikana ja minkä asioiden haluamme säilyvän tai muuttuvan.

Yksi opettaja teki yhdessä koulun keke-tiimin kanssa kestävän kehityksen suunnitelman, jota aletaan toteuttaa ensi lukuvuoden alussa. Suunnitelmassa on yksi teema per vuosiluokka. Alaluokilla pääpaino on ekologisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä, yläluokilla taas taloudellisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä. Tämä systematisoi kestävän kehityksen teemojen käsittelyä, ja ymmärrys syvenee koulupolun aikana.  

Jokainen osallistuja oli palautteen mukaan tyytyväinen kehittämisprojektiinsa. ”Oma projekti oli käytännönläheinen. Oli kiinnostavaa seurata myös muiden projektien etenemistä. Niistä sai hyviä ideoita”.

Itselleni kouluttajana oli inspiroivaa työskennellä näin upeiden ja sitoutuneiden opettajien kanssa. Meillä oli huippuosallistujat, joilla on tahtoa, intoa ja osaamista kehittää oman koulunsa toimintakulttuuria kestävää kehitystä edistävään ja oppilaiden osallisuutta tukevaan suuntaan. Kiitos kuluneesta syksystä ja matka kohti kestävää tulevaisuutta jatkukoon!

07.01.2021

Koulutus: Ratkaisijat – ilmastokasvatuksella aktiivista toimijuutta

Hei opettaja! Tahdotko tukea nuorten ilmastomyönteistä toimintaa? Haluatko etsiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen haasteisiin muiden opettajien kanssa?

Tule mukaan maksuttomaan täydennyskoulutukseen, joka alkaa helmikuussa! Ratkaisijat – Ilmastokasvatuksella aktiivista toimijuutta -koulutus antaa välineitä, vertaistukea ja uutta intoa ilmastokasvatukseen ja oppilaiden osallisuuden tukemiseen. Koulutus vahvistaa sisällöllistä ja pedagogista osaamistasi kestävän kehityksen teemoista.

Verkossa toteutettavaan koulutukseen kuuluu 6 webinaaria, itsenäisiä välitehtäviä ja omassa koulussa toteutettava kehittämisprojekti. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä. Kouluttajina toimivat Planin Globaalikoulun, Kehittämiskeskus Opinkirjon, Lapin yliopiston sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n asiantuntijat. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Lue lisää täältä tai ilmoittaudu koulutukseen tästä.

20.10.2020

Tutustu valokuvanäyttelyihin uuden opetusmateriaalin avulla

Kahden Planin upean valokuvanäyttelyn käsittelyn tueksi on tuotettu uutta opetusmateriaalia. Materiaali tukee näyttelyiden teemoihin syventymistä, laajentaa niiden käsittelyä oppilaiden omaan kontekstiin ja auttaa ymmärtämään globaaleja syy-seuraussuhteita sekä omaa roolia aktiivisena toimijana. Osa tehtävistä on tarkoitettu tehtäviksi ennen näyttelyyn tutustumista, osa näyttelyssä ja osa näyttelyn jälkeen.

Toivoa etsimässä -näyttely ja sitä tukeva tehtävämateriaali käsittelevät ilmastonmuutoksen vaikutuksia tyttöjen oikeuksien toteutumiseen Kambodzhassa. Tavoitteena on, että oppija

 • hahmottaa ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia,
 • tiedostaa ilmastonmuutoksen vaikutukset lasten ja erityisesti tyttöjen oikeuksien toteutumiseen,
 • ymmärtää, mitä ilmasto-oikeudenmukaisuus tarkoittaa,
 • pohtii, miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja miten sen vaikutuksista kärsiviä maita voidaan tukea,
 • tiedostaa oman roolinsa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Turvallinen alku elämälle -näyttelyn ja sitä tukevan tehtävämateriaalin teemana on seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet Mosambikissa. Tavoitteena on, että oppija

 • ymmärtää seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien merkityksen ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnille,
 • ymmärtää, miten ihmisten ja ympäristön terveyttä ja turvallisuutta voidaan ylläpitää ja edistää,
 • pohtii kestävän kehityksen edellytyksiä ja vaikutuksia terveyteen.

Kumpikin näyttely tehtävineen soveltuu yläkouluun ja toiselle asteelle. Valokuvanäyttelyitä voi käsitellä ja niiden oppimateriaalia soveltaa useimmissa oppiaineissa, ja ne voi helposti yhdistää monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Voit tilata kumman tahansa valokuvanäyttelyn sähköpostitse osoitteesta kotimaa@plan.fi.

03.09.2020

Uusinta uutta ihmisoikeuskasvatuksessa: Lapsen oikeuksien kymppi 2.0

Huippusuositusta Lapsen oikeuksien kymppi -kirjastamme on julkaistu uusi, täysin uudistettu painos!

Uudistetun Lapsen oikeuksien kympin johtoajatuksena on tukea oppilaiden osallisuutta. Opetuskokonaisuus lisää oppilaiden ymmärrystä lapsen oikeuksista ja kestävästä kehityksestä sekä antaa heille taitoa ja intoa toimia lapsen oikeuksien puolesta. Uusi Kymppi on ankkuroitu tiiviisti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja vuonna 2016 käyttöön otettuihin opetussuunnitelmiin.

Lapsen oikeuksien kymppi on kymmenen kaksoistunnin mittainen opetuskokonaisuus, jonka aikana oppilaat tutustuvat lapsen oikeuksiin monipuolisesti ja toiminnallisesti. Opetuskokonaisuus auttaa ymmärtämään, miten lapsen oikeudet liittyvät muun muassa tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, koulutukseen, lapsityöhön ja ilmastokriisiin.

Opetuskokonaisuus on suunnattu alakoulun 4.–6. luokille, mutta sitä voi käyttää soveltaen myös muun ikäisten oppilaiden kanssa. Se nivoutuu monin tavoin vuosiluokkien 3–6 äidinkielen, ympäristöopin, kuvataiteen, historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja elämänkatsomustiedon sisältöihin. Kaikki laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat vahvasti mukana opetuskokonaisuudessa. Eri oppiaineita integroivana kokonaisuutena Lapsen oikeuksien kymppi tukee laaja-alaista ja eheyttävää oppimista ja soveltuu erinomaisesti monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi.

Kokeile Kymppiä omien oppilaittesi kanssa! Lataa uusi Kymppi-kirja pdf-muodossa tästä tai tilaa se postitse maksutta oheisella lomakkeella.

Tervetuloa oppimaan ja opettamaan lapsen oikeuksista!

31.08.2020

Tilaa kouluvierailu – luokkahuoneessa, ulkona tai etäyhteydellä

Kouluvierailutoimintamme on pyörähtänyt kesän jälkeen jälleen käyntiin! Planin koulutetut lapsen oikeuksien lähettiläät tuovat tervetulleen lisän koulun globaalikasvatukseen myös tänä syksynä.

Lähettilästunti voidaan näin pandemiatilanteessa toteuttaa eri tavoin: perinteiseen tapaan luokkahuoneessa, ulkona koulun pihalla tai lähiluonnossa tai etäyhteydellä. Etävierailu onnistuu joko niin, että lähettiläs on etänä ja oppilaat koolla luokassa, tai niin, että sekä lähettiläs että oppilaat ovat etänä. Olipa toteutustapa mikä tahansa, tunneilla käytetään monipuolisia ja osallistavia menetelmiä ja ne käsittelevät lapsen oikeuksia ja kestävää kehitystä.

Luokkahuoneessa tai ulkona toteutettavan tunnin voi tilata pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä. Etäyhteydellä toteutettavan tunnin voi tilata minne vain. Nyt on siis mainio mahdollisuus saada kouluvierailu myös niillä paikkakunnilla, missä globaalikasvatusjärjestöt eivät tavallisesti vieraile!

Kevään vierailuista saamamme palautteen keskiarvo oli huima 4,6/5. Poimintoja opettajien palautteesta:

“Tunti järjestettiin TEAMSissa ja kaikki toimi loistavasti. Kiitos, tämä kokemus rohkaisi jatkossakin kutsumaan etävieraita luokkaan.

Todella mahtavaa toimintaa ja hyvät tuntisuunnitelmat.

Aina yhtä loistava ja toiminnallinen kokonaisuus”

Monipuolisia menetelmiä. Osallistavaa sekä opejohtoista. Luokka tykkäsi kovasti!

Voit tilata maksuttoman vierailun ryhmällesi täällä. Jos tahdot kysyä lisää, soita tai meilaa lähettilästyön koordinaattori Ronjalle: 050-5173214, ronja.karkinen(at)plan.fi.

18.06.2020

Koulutus: Toimii! Kohti kestävää kehitystä ja aktiivista kansalaisuutta

”Monessa suhteessa innostavaa, niin paljon mahdollisuuksia!”
“Asiantuntemus 6/5”
”Monipuolinen ja ajatuksia herättävä combo”

– Vuonna 2019 koulutukseen osallistuneet opettajat

Toimii! -koulutus antaa välineitä, vertaistukea ja uutta intoa osallisuuden ja kestävän kehityksen eteenpäin viemiseen omassa koulussa. Oppimismatkasi tukena ovat Planin Globaalikoulun, Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin asiantuntijat.

Mitä? Täydennyskoulutus sisältää lähiopetuksen / webinaarit, verkkovalmennusta, välitehtäviä ja omassa koulussa toteutettavan kehittämisprojektin, jota voi hyödyntää esimerkiksi paikallisessa LOPS-työssä tai monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelussa. Kehittämisprojekti voi olla myös pienimuotoisempi pedagoginen kokeilu. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Missä ja milloin? Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena Vantaalla ja Hämeenlinnassa. Lisäksi järjestämme kaksi verkkototeutusta.

 • Vantaa: Lähipäivät 7.9., 6.10. ja 3.12.2020 klo 9–15 Kulttuurikeskus Vernissassa (1. lähipäivä) ja Heurekassa (2. ja 3. lähipäivä).
 • Hämeenlinna: Lähipäivät 2.9., 5.10. ja 26.11.2020 klo 9–15 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tiloissa.
 • Verkkototeutus I: Webinaarit 28.9., 8.10., 26.10., 3.11., 16.11. ja 24.11.2020 klo 14–16.30 Teamsissa.
 • Verkkototeutus II: Webinaarit 9.9., 23.9., 15.10., 27.10., 19.11. ja 1.12. klo 13.30–16.00 Teamsissa.

Koulutustilat ovat riittävän suuria turvavälien pitämiseksi. Mikäli koronaepidemian tilanne ei salli kokoontumista, suunnitellut lähipäivät toteutetaan verkon välityksellä, kuitenkin samana päivänä.

Kenelle? Koulutus on suunnattu peruskoulun ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille.

Koulutuksen jälkeen

 • tunnet kestävän kehityksen tavoitteet ja osaat soveltaa niitä eri oppiaineiden opetuksessa,
 • ymmärrät, mikä on koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa,
 • tiedät, mitä vihapuhe on ja millä keinoin sitä voidaan ehkäistä kouluympäristössä,
 • osaat tukea oppilaiden osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

Opetushallituksen tuella järjestettävä koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse ruokailu- ja matkakuluista. Saat osallistumisestasi kurssitodistuksen.

Varaa paikkasi koulutuksesta ilmoittautumalla tällä lomakkeella.

Lisätiedot: globaalikasvatuksen asiantuntija Leena Honkasalo, leena.honkasalo@plan.fi, 050 562 8470.

12.05.2020

Tilaa kouluusi uudistunut Lapsen oikeuksien kymppi -kokonaisuus

Etsimme uusia luokkia mukaan Lapsen oikeuksien kymppi -opetuskokonaisuuteen lukuvuodelle 2020–2021 Lapsen oikeuksien kymppi on alakoulun 4.–6.-luokille suunnattu kymmenen kaksoistunnin opetuskokonaisuus. Kokonaisuus on tänä vuonna täysin uudistunut ja sisältää entistä vahvemmin kestävän kehityksen teemoja. Sen tavoitteena on tukea oppilaiden osallisuutta antamalla heille tietoa lasten elämään vaikuttavista globaaleista asioista ja kestävän kehityksen teemoista sekä lapselle sopivista tavoista vaikuttaa ja toimia lapsen oikeuksien puolesta.

Kokonaisuuden menetelmälliset ja tiedolliset sisällöt ovat hyvin linjassa opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden sekä eri oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen kanssa. Se sopii erinomaisesti kirjattavaksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Maksuton opetuskokonaisuus voidaan toteuttaa joko yhden lukuvuoden aikana tai puolessatoista vuodessa, ja tunnit ohjaa Planin koulutettu lapsen oikeuksien lähettiläs. Kymppi-kokonaisuuksia järjestetään lukuvuoden 2020-21 aikana pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä ja Joensuussa.

Kiinnostuneet opettajat voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla: ronja.karkinen@plan.fi.

11.05.2020

Etsimme lapsen oikeuksien lähettiläitä

Kiinnostavatko sinua lapsen oikeudet, kestävä kehitys ja globaalikasvatus? Sopisiko elämäntilanteeseesi keikkatyö? Plan hakee uusia lapsen oikeuksien lähettiläitä pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään, Ouluun, Joensuuhun ja Rovaniemelle tekemään vierailuja ensi lukuvuodesta alkaen.

Lähettiläs vierailee kouluissa, päiväkodeissa ja esimerkiksi nuorisotaloilla ohjaamassa toiminnallisia oppitunteja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja kestävän kehityksen teemoista. Lähettiläille maksetaan työstä palkkaa.

Lue lisää ja hae 31.5. mennessä täällä.

07.04.2020

Vinkkejä verkko-opetukseen


Globaalikoulu on kasvattajien tukena myös verkossa!

Itsenäiseen opiskeluun sopivaa materiaalia:

Lapsen oikeuksien lähettilään vierailu etäoppituntina
Planin Lapsen oikeuksien lähettiläältä voi tilata myös etäopetusaikana oppitunnin lapsen oikeuksista. Vuorovaikutteinen ja osallistava oppitunti on tarkoitettu alakoulun 5.–6.-luokille tai yläkouluun, ja se on kestoltaan 45–75 minuuttia. Oppitunti toteutetaan koulun sähköisellä oppimisalustalla. Lisätietoa

Täydennyskoulutusta

Planin asiantuntijat ovat käytettävissä täydennyskoulutusten toteuttamiseen verkon välityksellä. Koulutuksissamme käsitellään lasten oikeuksia ja osallisuutta, kestävää kehitystä sekä vihapuhe-ilmiötä. Jos esimerkiksi mietit, miten toteuttaisitte tämän kevään tai ensi syksyn veso-koulutukset, ole yhteydessä koulutussuunnittelijaamme Leenaan: leena.honkasalo@plan.fi, 050 562 8470. Lisätietoa koulutuksista

Materiaalitilaukset

Globaalikoulun tuottamia opetusaineistoja voi tilata myös opettajan kotiin. Postitukset toteutetaan hieman tavallista pidemmällä viiveellä koronavirustilanteen vuoksi. Tutustu tilattaviin materiaaleihin.

17.03.2020

Itseopiskelumateriaalia kestävästä kehityksestä

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys kouluissa -koulutus toteutui vuonna 2019 Helsingissä, Tamperella, Turussa ja verkkokurssina. Koulutuksen satoa on nyt koottu yhteen. Koulutuksessa luotiin yhdessä resurssikirjasto, jossa on hyödyllistä verkosta löytyvää luettavaa kasvattajille itseopiskelua varten. Resurssikirjasto sekä koulutuksen neljän luennon opetusmateriaali ovat nyt kaikkien luettavissa maksutta. Koulutuksen rahoitti Opetushallitus.

Koulutuksen teemat olivat kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävä koulukulttuuri, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus sekä normikriittisen ajattelun perusteet, vihapuhe osallisuutta ja demokratiaa rapauttavana ilmiönä sekä osallisuus nuorten näkökulmasta.

Koulutuksessa pohdittiin muun muassa, kuinka tehdä koulusta sellainen paikka, jossa jokainen voi saada tietoa, taitoa, innostusta ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseen. Miten puhua vaikeista asioista ja luoda uskoa tulevaan? Kuinka innostaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen?

Osallistujat kertovat koulutuksen haastaneen tarkastelemaan oman koulun käytänteitä kriittisesti ja antaneen menetelmiä käsitellä kestävän kehityksen teemoja osana omaa opetusta. Tärkeää oli myös muilta osallistujilta saatu vertaistuki ja yhteinen pohdiskelu. Turussa järjestettyyn koulutukseen osallistuneelle opettaja Minna Viiniemelle merkityksellistä oli koulutuksen ratkaisukeskeinen ote. ”Ei jäädä vellomaan negatiiviseen fiilikseen, vaan löydetään positiivinen vire ja mietitään, mitä voidaan tehdä näiden asioiden eteen”, Viiniemi kuvasi.

Kestävän kehityksen edistämisen tulisi olla osa koulun toimintakulttuuria ja on tärkeää, ettei sitä käsitellä vain yhtenä teemapäivänä, vaan laajasti niin opetuksessa kuin arjen käytännöissäkin. Osallistujat ovat kertoneet aloittaneensa koulutuksen jälkeen monia innostavia projekteja ja käytäntöjä aina puun istutuksesta osallistavaan kurssisuunnitteluun.

Tutustu sinäkin koulutuksen materiaaleihin, inspiroidu ja kokeile käytännössä!