Tilaa maksuton

Lapsen oikeuksien kymppi

Opetuskokonaisuus 4.–6.-luokan opetukseen.

Lapsen oikeuksien kymppi on kymmenen kaksoistunnin mittainen opetuskokonaisuus, jonka avulla voit käsitellä oppilaiden kanssa lapsen oikeuksia ja kestävää kehitystä monipuolisesti ja toiminnallisesti.

Opetuskokonaisuus on suunnattu alakoulun 4.–6.-luokkalaisille. Opetuskokonaisuuden sisällöt ja työtavat on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet huomioiden. Eri oppiaineita integroivana kokonaisuutena Lapsen oikeuksien kymppi soveltuu erinomaisesti monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi.

Lapsen oikeuksien kympin johtoajatuksena on globaalien kysymysten tarkastelu lasten omasta näkökulmasta ja kokemusmaailmasta käsin sekä heidän vastuullisen maailmankansalaisuutensa tukeminen. Tarkoitus on rohkaista oppilaita aktiivisuuteen ja auttaa heitä ymmärtämään paikallisen ja globaalin välisiä yhteyksiä. Kirjan avulla voit helposti ohjata opetuskokonaisuuden omalle luokallesi! Voit myös tilata lapsen oikeuksien lähettilään ohjaamaan opetuskokonaisuuden luokallesi.

Videolta näet tarkemmin, mistä Kympissä on kyse, ja pääset kurkistamaan esimerkkituntiin.

Lasten oikeuksien lähettiläs pitämässä tuntia.

Loistavasti toteutettu kokonaisuus ja oppilaat olivat tyytyväisiä. Menetelmät olivat oppilaita osallistavia ja monipuolisia.

Opettajan palaute

Loistavasti toteutettu kokonaisuus ja oppilaat olivat tyytyväisiä. Menetelmät olivat oppilaita osallistavia ja monipuolisia.

Opettajan palaute

Lapsen oikeuksien kympin ensimmäisellä oppitunnilla sitoudutaan turvallisen tilan periaatteisiin,
jotta lapsen oikeuksista oppivien lasten omat oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Oikeuksiin johdatellaan pohtimalla, mitä lapsi tarvitsee ja mitä eroa on tarpeella ja mielihalulla. Sitten tutustutaan lapsen oikeuksien sopimukseen. Lopuksi oppilaat tarkastelevat pareittain tarkemmin yhtä sopimuksen artiklaa ajatuskarttamenetelmän avulla ja kertovat oikeudesta muille.


Materiaalit:
Apukysymykset
Oikeuskortit
Turvallisen tilan periaatteet

Toisella oppitunnilla tutustutaan ensin kestävän kehityksen tavoitteisiin videon ja tietovisan kautta. Sitten pohditaan, millä tavoin tavoitteet ovat tärkeitä maapallon, ihmiskunnan ja oppilaan itsensä kannalta. Kuvia tarkastelemalla ja yhteistoiminnallisen oppimisen kautta laajennetaan ymmärrystä siitä, mihin kaikkeen kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät ja millaisia ovat lapsen oikeuksien ja kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydet. Lopuksi kuvataan visuaalisesti, miten voi itse puolustaa kestävää kehitystä.


Materiaalit:
Kestävän kehityksen tavoitteiden symbolikortit
Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmä
Tehtävän ohjeet oppilaille
Tietovisakysymykset
Ulkoministeriön kestävän kehityksen julisteet
Valokuvat

Lapsen oikeuksien kympin kolmas kaksoistunti keskittyy erityisesti tyttöjen oikeuksiin. Oppitunnin aikana oppilaat pohtivat sukupuoleen liitettyjä oletuksia ja perehtyvät niiden vaikutuksiin. Tunnilla hyödynnetään mediakasvatusmenetelmiä, ja sukupuolten tasa-arvon teemaa lähestytään valokuvien ja videoiden avulla. Tunnin lopuksi oppilaat tekevät itse vlogin, jossa pohtivat, miten voivat toimia tasa-arvon puolesta.


Materiaalit:
Kestävän kehityksen tavoitteiden symbolikortit
Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmä
Valokuvat

Neljäs kaksoistunti alkaa tunnin teemoihin johdattavalla mielipidejanalla. Sitten havainnollistetaan leikin keinoin tautien leviämistä ja opitaan, miten terveyttä edistetään ja ylläpidetään hyvinvointiyhteiskunnassa. Tunnilla pohditaan myös puhtaan veden merkitystä sekä paikallisesti että globaalisti, tutustutaan vesijalanjäljen käsitteeseen ja motivoidutaan veden kestävään käyttöön.


Materiaalit:
Lista vedenkulutuksesta
Ludivinan tarina
Tavarakortit

Kuudennella oppitunnilla pohditaan koulutuksen merkitystä sekä omasta näkökulmasta että globaalisti. Tunnin alussa virittäydytään aiheeseen kuvantarkastelun avulla. Sitten kartoitetaan, mitä tietoja ja taitoja oppilailla on ja miten ne ovat kehittyneet. Oppilaat pohtivat koulutuksen merkitystä oman unelma-ammatin saavuttamisen kannalta ja etsivät syitä sille, että kaikki maailman lapset eivät saa käydä koulua. Lopuksi tutkitaan päinvastoin-harjoituksen keinoin, millainen on hyvä koulu.


Materiaalit:
Apukysymykset
Valokuva

Kuudennella kaksoistunnilla käsitellään lapsityötä monipuolisesti. Ensin aiheeseen tutustutaan taide- ja mediakasvatuksen keinoin ja verrataan työtä tekevän lapsen tilannetta 1800-luvun lopun Suomessa ja 2000-luvun Ghanassa. Sen jälkeen asetutaan työtä tekevän lapsen asemaan simulaatioharjoituksessa, pohditaan, millainen työnteko sopii lapselle, ja tutustutaan lapsityön ja lapsityövoiman hyväksikäytön käsitteisiin. Sitten hahmotetaan lapsityön syy–seuraussuhteita ajatuskartan avulla ja pohditaan mahdollisia ratkaisuja. Lopuksi jokainen oppilas miettii, mitkä ovat hänelle itselleen sopivia kotitöitä.


Materiaalit:
Esko Valtaojan kolumni
Kuvat
Lapsityö-ajatuskarttapohja
Lasten tekemän työn kolme tyyppiä
Taulukko ajatuskarttaan sijoitettavista sanoista

Seitsemännen kaksoistunnin aluksi käsitellään kodin teemaa ja pohditaan, millainen on hyvä koti. Sen jälkeen keskustellaan omista muuttokokemuksista ja oivalletaan, miten moninaisista syistä ihmiset muuttavat paikasta toiseen. Sitten opitaan pakolaisuudesta ja tutustutaan pakolaisleirillä asuvan lapsen arkeen VR360°-dokumentin kautta. Lopuksi mietitään, miten voisi parhaiten toivottaa uuden kaverin tervetulleeksi omaan kouluun.


Materiaalit:
James Mollisonin Where Children Sleep -kuvia
Maailmankarttamoniste
Tarina Ericistä

Lapsen oikeuksien kympin kahdeksannen kaksoistunnin teema on globaali vastuu. Yhteistyön tärkeyttä havainnollistetaan aluksi toiminnallisen harjoituksen avulla. Sitten pohditaan stereotypioita kriittistä medialukutaitoa kehittävän harjoituksen keinoin. Tietovisan kautta tutustutaan faktoihin globaalista kehityksestä ja ymmärretään, että lapsen oikeuksien tilanne on parantunut monin tavoin viime vuosikymmeninä. Sen jälkeen pohditaan vastuullista yritystoimintaa ja suunnitellaan ryhmissä oma yritys, joka parantaa maailmaa ja tekee samalla bisnestä.


Materiaalit:
Diaesitys
Eetin kartta t-paidan matkasta
Harjoituksen ohjeet
Maailmankartta
Tietovisa

Yhdeksännen oppitunnin teema on ilmastokriisin vaikutukset lapsen oikeuksiin. Tunnin alussa tutustutaan mielikuvaleikin avulla ilmastokriisin aiheuttamaan elinympäristön muutokseen ja ilmastopakolaisuuteen. Sen jälkeen käsitellään ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia ja mietitään, mitä merkitystä yksilön valinnoilla on ilmaston kannalta. Timantti-harjoituksen avulla pohditaan, miten voi itse vaikuttaa lapsen oikeuksiin ja ilmastoon aktiivisena kansalaisena. Tunnin päätteeksi käsitellään ilmastokriisin herättämiä tunteita mielipidejanan avulla.


Materiaalit:
Ilmastokriisi-diaesitys
Timanttikortit

Lapsen oikeuksien kympin viimeisellä oppitunnilla kerrataan edellisten tuntien asioita ja ymmärretään, miten lapsen oikeudet ja kestävä kehitys näkyvät meidän jokaisen arjessa. Ensin tutustutaan esimerkkeihin siitä, miten lapset ja nuoret eri puolilla maailmaa toimivat kestävän kehityksen puolesta. Sen jälkeen oppilaat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan lapsen oikeuksien kylää. Se tähtää lapsen oikeuksien ja kestävän kehityksen tavoitteiden kertaamiseen ja sisäistämiseen sekä auttaa hahmottamaan yhteiskuntaa monelta eri kannalta. Lopuksi oppimista tehdään näkyväksi mielipidejanan avulla.


Materiaalit:
Kestävän kehityksen tavoitteiden symbolikortit
Kylän suunnittelun apukysymykset
Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmä

Tietyt tehtävätyypit toistuvat Kymppi-kokonaisuuden tunneilla, jotta oppilaat harjaantuvat näiden menetelmien käyttöön ja keskustelut syventyvät. Nämä menetelmät ovat ajatuskartta, mielipidejana ja VTS eli Visual Thinking Strategies. Lataa alta niiden yksityiskohtaiset ohjeet ja lisätietoa VTS-menetelmästä.


Materiaalit:
Satu Itkonen: Mitä näemme, kun katsomme kuvaa? – Osallisuutta ja uusia näkökulmia VTS-menetelmällä