Materiaalit

Yläkoulu

Tyttöjen päivän 11.10. aamunavaus

Planin lastenhallituksen nuorten tekemä aamunavaus liittyy kansainväliseen tyttöjen päivään, jota vietetään 11.10. Aamunavaus käsittelee tyttöjen oikeuksia ja sitä, miksi tasa-arvosta pitää puhua niin globaalisti kuin Suomessakin. Voit joko soittaa valmiin äänitiedoston keskusradiosta tai lukea tekstiversion itse. Äänitiedostolla aamunavauksen lukevat Minni ja Martta Planin lastenhallituksesta. Morgonsamlingen finns även på svenska.

Tyttöjen päivän aamunavaus tekstimuodossa
Tyttöjen päivän aamunavaus äänitiedostona
Morgonsamling: Internationella flickdagen 11.10.

Oppimateriaali vaikuttamisesta nettikeskusteluihin

Uusi oppimateriaali kutsuu pohtimaan, miten nuoret voivat vaikuttaa nettikeskusteluihin. Kenen ääni kuuluu verkossa? Miksi on tärkeää osallistua ja kuunnella muita? Miten voi rakentaa parempaa, toisia kunnioittavaa verkon keskustelukulttuuria? Oppimateriaali on suunnattu 13–19-vuotiaille nuorille. Se koostuu kymmenestä toiminnallisesta ja innostavasta tehtävästä, jotka vahvistavat nuorten vuorovaikutus-, myötätunto- ja vaikuttamisosaamista. Tehtävissä mm. tuotetaan meemejä, vieraillaan netin keskustelufoorumeilla analysoimassa keskustelijatyyppejä sekä tutustutaan ugandalaisen ja suomalaisen nuoren aktivistin työhön ja ajatuksiin.

Oppimateriaali vaikuttamisesta nettikeskusteluihin (pdf)

Turvallinen alku elämälle: Oppimateriaali seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista

Virtuaalinen valokuvanäyttely "Turvallinen alku elämälle" ja siihen liittyvä monipuolinen oppimateriaali kutsuvat pohtimaan tasa-arvon, terveyden ja ihmisoikeuksien yhteyttä. Oppimateriaalista löytyy 12 monipuolista tehtävää, joista voit rakentaa omalle ryhmällesi sopivan kokonaisuuden. Materiaali on suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle.

Oppimateriaali on tehty kansainväliseksi tyttöjen päiväksi, jota juhlitaan vuosittain 11. lokakuuta. Vuoden 2021 tyttöjen päivänä Plan haluaa nostaa esiin tiedon merkityksen tasa-arvon ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseen. Teema on ajankohtainen myös muulloin ja linkittyy vahvasti opetussuunnitelmien tavoitteisiin.

Astu virtuaaliseen valokuvanäyttelyyn tästä
Turvallinen alku elämälle -oppimateriaali (pdf)

Nuorten timantti -oppimateriaali vaikuttamisesta

"Nuorten timantti – timanttista tulevaisuutta rakentamassa" on erityisesti yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnattu, innostava oppimateriaali vaikuttamisesta. Oppimateriaalin tavoitteena on syventää oppilaiden ymmärrystä vaikuttamismahdollisuuksistaan ja roolistaan yhteiskunnassa. Oppimateriaali koostuu viidestä tehtävästä, jotka voidaan toteuttaa myös osana etäopetusta. Tehtävät tukevat laaja-alaisten osaamisen tavoitteiden toteutumista ja sopivat siksi useiden oppiaineiden opetukseen ja osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Nuorten timantti -oppimateriaali (pdf)

Asennetta vapaaehtoisuuteen -opintokokonaisuus

Asennetta vapaaehtoisuuteen -opas antaa käytännön eväitä nuorten osallisuuden vahvistamiseen vapaaehtoisuuden kautta. Oppaassa on paljon toimiviksi todettuja harjoitteita, joista voit valita ryhmällesi sopivat. Opintokokonaisuus koostuu kolmesta osasta:

1) Tiedon ja ymmärryksen vahvistaminen vapaaehtoistoiminnan eri muodoista sekä niiden merkityksestä paikallisten ja globaalien haasteiden ratkaisussa
2) Vapaaehtoistoiminnan kokeilut ja projektityöskentely
3) Opitun reflektoiminen yhdessä

Opintokokonaisuus soveltuu peruskoulun ylimmille luokille, kymppiluokille, lukioon valmistaville luokille ja lukioon. Se sopii hyvin monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi.

Asennetta vapaaehtoisuuteen -opas (pdf)

Ilmastopeli

Plan Suomen STOP! Ilmastopeli on yläkoulun ja toisen asteen opiskelijaryhmille suunnattu oppimispeli, joka havainnollistaa paitsi ilmastonmuutosta myös vaurauden ja vaikutusmahdollisuuksien epätasaista jakautumista maailmassa. Lautapeli on alusta asti suunniteltu tukemaan ilmiöpohjaista oppimista ja soveltumaan jatkotyöskentelyn aiheeksi useamman aineen tunneille.

Tässä pelissä itse nuoret ovat muutoksentekijöitä ja pääsevät päättämään suurista valinnoista, joiden seuraukset tuntuvat niin vauraassa Suomessa, väkirikkaassa Nigeriassa kuin laajassa ja vuoristoisessa Perussakin.

Pelaajamäärä on 9–27 henkilöä. Peli vaatii kohtuullista suomen kielen taitoa sekä pöytätilaa, jonka ääreen pelaajat voivat yhdessä kokoontua. Yhden pelisession kesto on noin 75 minuuttia.

Lue lisää ja tilaa peli
Pelin ohjeet

Luontoliikunta yhdistää – vinkkejä luontokotoutumiseen

Luontoliikunta yhdistää -opas esittelee konkreettisia luontolähtöisiä menetelmiä, jotka sopivat niin monikulttuurisille ryhmille kuin ihan kaikille muillekin. Retket ja harjoitteet vastaavat opetussuunnitelmien tavoitteisiin ja tuovat uutta muun muassa biologian, suomen kielen, ympäristöopin ja liikunnan tunneille. Osa harjoitteista on tarkoitettu alakouluikäisille, osa yläkouluikäisille nuorille tai aikuisille.

Opas on julkaistu osana Opetushallituksen rahoittamaa Luontoliikunta yhdistää -hanketta. Hanke on innostanut maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria sekä heidän perheitään liikkumaan ja toimimaan luonnossa yhdessä.

Luontoliikunta yhdistää -opas (pdf)

Totta vai valetta?

Tyttöjen päivän teemana vuonna 2020 on verkkoviha ja -häirintä. Mediakasvatusaineisto nostaa esiin verkkohäirinnän ja valeuutisten teemoja.

Kahden 45 minuutin mittaisen oppitunnin kokonaisuus soveltuu yläkouluille.

Totta vai valetta?

Tuntisuunnitelmia etäopetukseen

Tässä kättä pitempää opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiseen globaalikasvatukseen koronakevään poikkeusoloissa! Globaalikoulu on tuottanut opettajien toiveesta viisi valmista tuntisuunnitelmaa yläkoulujen etäopetukseen. Ohjeistukset on kirjoitettu niin, että oppilas voi työskennellä niiden pohjalta itsenäisesti. Tunnit käsittelevät lapsen oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Joukossa on yhden tunnin (45 min) ja tuplatunnin (90 min) pituisia kokonaisuuksia. Jokaisessa tuntisuunnitelmassa on kerrottu, mihin oppiaineisiin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin se linkittyy.

Tuntisuunnitelmia yläkoulujen etäopetukseen

Tytöt ja ilmasto -materiaali

Tytöt ja ilmasto -opetusmateriaalipaketin avulla voi käsitellä monipuolisesti tyttöjen oikeuksia ja ilmastonmuutosta. Materiaaliin kuuluu taustatietoa aiheesta, lukuvinkkejä ja oppimispeli. Tavoitteena on syventää ymmärrystä lapsen oikeuksista, tasa-arvosta ja ilmastonmuutoksesta sekä hahmottaa tyttöjen oikeuksien ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä. Materiaali sopii erityisesti maantiedon, uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin ja terveystiedon opetukseen.

Lukuvinkit on jaoteltu ikätason mukaisesti: vinkkejä on alakoulun 1.–3. luokille ja 4.–6. luokille, yläkouluun ja toiselle asteelle. Taustatieto ja oppimispeli on tarkoitettu yläkouluun ja toiselle asteelle. Oppimispelin avulla voit testata tietosi. Peli antaa välitöntä palautetta osaamistasostasi ja mahdollisuuden ratkaista tehtäviä erilaisten vihjeiden avulla.

Tytöt ja ilmasto -oppimispeli
Taustatietoa: Ilmastonmuutos heikentää tyttöjen oikeuksia (pdf)
Lukuvinkkejä tytöt ja ilmasto -teemasta

Sanoista tehty -opetusmateriaali tasa-arvon ja sukupuolistereotypioiden käsittelyyn

Lapsille opetetaan syntymästä lähtien sukupuoleen perustuvia asenteita, normeja ja odotuksia, jotka koskevat heidän käyttäytymistään, arvojaan ja rooliaan. Nämä rajoittavat kaikkia sukupuolia, mutta todisteiden valossa sukupuolinormit vaikuttavat erityisen paljon tyttöjen toimintaan, tuleviin mahdollisuuksiin ja siihen, mitä he odottavat tulevaisuudelta.

Sanoista tehty -opetusmateriaali tekee näkyviksi näitä normeja. Materiaaliin kuuluu kolme kaksoistunnin mittaista tehtäväkokonaisuutta, joiden avulla voidaan käsitellä ja purkaa sukupuoleen liittyviä stereotypioita sekä käsitellä tasa-arvoa ja digitalisaation vaikutuksia naisten ja tyttöjen arkeen ympäri maailman. Osassa tehtävistä hyödynnetään Sheboard-näppäimistösovellusta, joka on kehitetty herättämään pohdintaa siitä, miten puhumme tytöille ja tytöistä. Materiaalia voi käyttää opetuksessa myös ilman sovellusta. Siinä tapauksessa kannattaa katsoa oheinen lyhyt video, jossa kerrotaan, mikä Sheboard-sovelluksen idea on.

Opetusmateriaali on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Miten Sheboard toimii -video (YouTube)
Sanoista tehty -opetusmateriaali
Raised by Words Educational Toolkit
Ohjeet Sheboard-sovelluksen lataamiseen ja käyttöön

Tuntisuunnitelmat tyttöjen oikeuksista

Opetusmateriaali sisältää valmiit 75–90 min tuntisuunnitelmat tyttöjen oikeuksista alakouluun ja yläkouluun/toiselle asteelle. Tavoitteena on tutustua lapsen oikeuksien sopimukseen erityisesti tyttöjen oikeuksien näkökulmasta ja pohtia tasa-arvokysymyksiä Suomessa ja maailmalla. Kummallekin ikäryhmälle on 10 harjoitusta, joista voi rakentaa haluamansa kokonaisuuden. Materiaalia voi käyttää esimerkiksi kansainvälisen tyttöjen päivän (11.10.) alla, mutta teema on ajankohtainen milloin tahansa ja linkittyy vahvasti opetussuunnitelmien tavoitteisiin.

Tuntisuunnitelmat (pdf)

Osallistava koulu, aktiivinen maailmankansalaisuus

Artikkelikokoelma etsii vastauksia osallisuuden ja maailmankansalaisuuden kysymyksiin sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. Mitä oppilaiden osallisuus koulutyössä merkitsee? Miten osallisuutta opitaan? Miten kehittyy maailmankansalaisuuteen liittyvä globaalin osallisuuden tunne? Tavoitteena on syventää opettajien ja opettajaksi opiskelevien ymmärrystä osallisuudesta lapsen oikeutena, globaalikasvatuksesta ja osallisuuden globaalista ulottuvuudesta.

Tutustu julkaisuun (pdf)

Sisällissota-opetusmateriaali

Sisällissota-opetusmateriaali on tuotettu Turun museokeskuksen ja Plan International Suomen yhteistyönä osaksi Wäinö Aaltosen museossa lokakuussa 2018 avautunutta Sisällissota-näyttelyä, mutta sitä voi hyödyntää opetuksessa myös näyttelyn ulkopuolella. Osa tehtävistä liittyy suoraan näyttelyn teoksiin, osa on yleisluontoisia. Opetusmateriaalin tavoitteena on avata monimutkaisia kriisitilanteita erityisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta ja haastaa pohtimaan, kuinka kriiseistä kerrotaan, kuka niistä kertoo ja miten kriisit vaikuttavat lapsen oikeuksien toteutumiseen. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti yläkoulujen ja toisen asteen opettajille ja oppilaille.

Tutustu materiaaliin

Viisi vihapuhetarinaa

Milloin sanat muuttuvat vihapuheeksi? Viisi itse vihapuhetta kohdannutta suomalaista kertoo oman tarinansa videolla. Vihapuhevideoita voi käyttää yhdessä Vihapuheesta dialogiin -opetusmateriaalin kanssa havainnollistamaan, mitä vihapuhe on, minkälaiset ihmiset sitä voivat kohdata ja mitä se aiheuttaa vihapuhetta kohdanneelle ihmiselle. Videoihin liittyy reflektioharjoitus, jonka voi tehdä ryhmän kanssa. Videot sopivat yläkouluun ja toiselle asteelle.

Vihapuheesta dialogiin -videot (YouTube)
Videoihin liittyvät reflektiokysymykset (pdf)

Vihapuheesta dialogiin -koulutusmateriaali

Vihapuheesta dialogiin -koulutusmateriaali tarjoaa tietoa ajankohtaisesta ongelmasta: vihapuheesta. Mitä on vihapuhe tai vihainen puhe? Miksi vihapuhe uhkaa sananvapautta? Materiaali sisältää toiminnallisia, osallistavia menetelmiä, joiden avulla vihapuhetta voi käsitellä nuorten kanssa ja kehittää yhdessä ratkaisuja vihapuheeseen. Se on suunnattu ensisijaisesti yläkoulussa ja toisella asteella toimiville kasvattajille. Vihapuhe sopii hyvin monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheeksi. Materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Vihapuheesta dialogiin
Från hatretorik till dialog

Uusi kotini -dokumentti

Uusi kotini -dokumentti on vuorovaikutteinen tarina, jossa pääsee vierailemaan maailman suurimpiin kuuluvassa Nyarugusun pakolaisleirissä Tansaniassa. Tarinan toteutuksessa on käytetty virtuaalitodellisuustekniikkaa, 360 asteen videokuvaa ja kuvia. Niiden avulla oppilaat voivat navigoida leirissä käyttämällä oman koulunsa tietotekniikkalaitteita ja asettua leirissä asuvan lapsen asemaan. Oppilaat voivat tutustua leirin jokapäiväiseen elämään ja paikkoihin selostuksen avulla. Kertomus on autenttinen: se koostuu todellisista pakolaislasten kertomuksista. Dokumentti soveltuu yläkouluun ja opettajan harkinnan mukaan alakoulun ylimmille luokille.

Uusi kotini -dokumentti
Taustatietoa opettajalle (pdf)

Matkalla: Ideoita ja vinkkejä maahanmuuttajataustaisten nuorten toimintaan

Plan International Suomi on tehnyt maahanmuuttajanuorten parissa työtä vuodesta 2010 saakka. Oppaassa esitellään Planin Matkalla-hankkeen työkaluja. Siinä keskitytään erityisesti maahanmuuttajanuorten kohtaamiin haasteisiin ja monikulttuurisessa vertaistoiminnassa hyödynnettäviin menetelmiin. Oppaasta löytyy konkreettisia vinkkejä ja harjoitteita oman identiteetin etsintään, tulevaisuuden ja opintopolkujen hahmottamiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen sekä vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien etsimiseen. Teemat koskettavat kaikkia nuoria, joten harjoitteita voi käyttää soveltaen myös muiden kuin maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenneltäessä.

Matkalla-opas

Lapsella on oikeus

Tämä video on helppo tapa kertoa tai kerrata, mistä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on kyse. Voit antaa oppilaille tehtäväksi kirjoittaa videon katsomisen aikana muistiin ne lapsen oikeudet, jotka videolla mainitaan. Voitte myös keskustella videon jälkeen siitä, mihin lapsen oikeuksien sopimusta tarvitaan. Video sopii ala- ja yläkouluun.