Barnets rättigheter x 10

Barnets rättigheter x 10 består av 10 dubbellektioner med teman om global fostran, vilka är starkt sammankopplade med läroplanerna. Med hjälp av boken kan du tillsammans med eleverna behandla globala frågor som rör barnets rättigheter på ett praktiskt och varierande sätt.

Barnets rättigheter x 10 kan även ledas av Plans ambassadörer för barnets rättigheter. Varje år i början av höstterminen startar vi ambassadörsledda lektionsserier för nya femteklassare. Om du är intresserad av att låta din egen klass delta i dessa, skicka e-post till: kotimaa @ plan.fi.

Ladda ner boken
 • Lektion 3 – Utbildning

  Under lektionen får eleverna fundera över skolans betydelse för barnets utveckling, uppväxt
  och framtid. För barn i Finland kan det kännas som en självklarhet att få gå i skola, men försök
  att hitta nya, djupare betydelser för begreppet skolgång utifrån barns uppväxt ur ett globalt
  perspektiv. Syftet är att, ur ett globalt perspektiv, förstå varför alla barn inte går i skola, och
  fundera över på vilket sätt möjligheten att gå i skolan påverkar ett barns liv. Under lektionen
  förstår eleven att det inte räcker med bara möjligheten att gå i skola för en utbildning och en
  bättre framtid.

  Lataa tunti

  Materiaalit:

  Intervju
 • Lektion 4 – Hälsa och rent vatten

  Under lektionen funderar ni tillsammans över faktorer som påverkar hälsan, både för er del
  och globalt, samt bekantar er med barns hälsovård, näring och sjukdomsbekämpning. Syftet
  är att förstå att den begränsade tillgången på rent vatten i u-länder har en stor inverkan på
  barns hälsa.

  Materiaalit:

  Hemuppgifter
  Stationer
 • Lektion 5 – Barnarbete

  Syftet är att lära sig om vuxnas ansvar att skydda barn från barnarbete som riskerar eller har
  en negativ effekt på barnets utbildning, eller är skadlig för barnets hälsa eller utveckling.
  Under lektionen övar ni på att skilja på arbete som passar för barn och sådant som inte gör
  det, samt funderar över vilka orsaker och effekter barnarbete har. Dessutom funderar ni över
  vilken inverkan arbete har på barnets liv, samt på vilket sätt barn skulle kunna undkomma
  barnarbete.

  Materiaalit:

  Berättelser
  Rattvis handel bild
  Rattvis handel
  Tänkekarta
  Världskarta
 • Lektion 7 – Åsikter och deltagande

  Syftet är att lyfta fram ett ämne som vuxna lätt kan glömma bort: barn har rätt att vara
  delaktiga i beslut och framföra sina åsikter. Fundera dessutom över olika sätt att argumentera
  på, skillnaden mellan rättighet och plikt, samt olika sätt att uppmuntra barn till att uttrycka sin
  åsikt. Målet är att förstå att när man uttrycker sin åsikt ska man också kunna argumentera för
  sin ståndpunkt. Samtidigt lär sig eleverna att lyssna på varandras åsikter och argument samt
  att förstå, att en motivering inte är detsamma som en debatt.

  Materiaalit:

  Debatt
  Hur känns livet
  Ordfläta
 • Lektion 10 – Repetition

  Syftet är att repetera saker i Barnets rättigheter x 10, fundera över barns möjligheter att påverka och
  handla ur perspektivet med barnets rättigheter samt planera den egna klassens slutarbete
  med tema barnets rättigheter. Känna delaktighet och lära sig sätt att påverka.

  Materiaalit:

  Slutarbete